Konakele phi na mz’ontsundu?
Konakele phi na sizwe sakwaXhosa?
Konakele phi na sizwe sikaPhalo?
Ndithi konakele phi na ma-Afrika amahle?
Namhlanje isiko lolwaluko selujike yalisiko lokwenza imilwelwe.

Zigcwele izibhedlele, agcwele amangcwaba ngabakhwetha.
Kwakhe kwanje phi na madoda?
Mandulo kwakubizwa iingcibi zokwenza amadoda.
Namhla kubizwa amachibi otywal’okwenza iingxwelerha nemilwelwe.

Mandulo kwakusenziwa amadoda anesidima nesithozelo.
Namhlanje kwenziw’oding’ezweni,
Ootywaleni neendlavini.
Mandulo kwakusalus’iingcib’ ezazishiy’ abantwana
bedlamkile nesikw’elihle. Namhlanje bashiywa bembola-mboleka
ecicini lobomi ecaleni komlom’ engcwaba.

Ndithi konakele nto zobawo.
Mandixolise sizwe sakuthi
Ndiveza ndiphuhlisa intsingiselo yesiko lolwaluko.
Ndizama ukuveza inkxabiseko yalo mandulo
Ndiqhathamise kuna kaloku nje.
Ngxe madod’ isiko lidala linenkqayi
Ngoku silirhuq’ eludakeni.

Mandulo kwakusalusa iingcibi ezazisebenzisa umdlanga
Namhlanje kwalusa amachib’ otywala
asebenzis’ udlomdlalayo.
Xa kunamhla isiko liyoyela
Xa kunamhla isiko alisenasidima.

Koomabonakude nakonoomathotholo,
Sekwaliliselwa ngalo.
Konakele phi na zidwesha zakulo Phalo?
Iimfihlelo zamadoda zibhentsisiwe
Iimfundiso zobudoda ziqoshelisiwe

Yonakele phi na madoda?
Izazi zithi iqale kwakulondod’ ukonakala.
Baqale ngokuliphatha ngobuxelegu.
Basuka balenza ngokunyoluka bezifunel’ inzuzo qha.