Saqhwithi ngasinye sinoloyiso emva kwaso
Loyiko ngalunye lunoloyiso emva kwalo
Silonda ngasinye siz’ophola
Nyembezi nganye iza’sulwa izakoma
Thumba ngalinye lizakuqhabhuka
Bala ngalinye kobo buso lizakukhanya
Nxeba ngalinye lizakuphila
Mvumba ngamnye uzakutshona
Konke kuyadlula, uloyiso lolwakho
Akho ndawo unoba mtsha kuyo, ze ungakwazi ukumelana nayo
Konke kuyadlula, uloyiso lolwakho