Ngiwabonile amathuthumbo amanengi ephasini.
Ngisawabona nagadesi nemibala yawo emihle.
Ngazibandakanya nawo kwezamathando epilweni.
Ngirhogele ngarhogela ubumnanjana bephungana lawo.
Ngathabela ubuhle bawo engingabuthlogi kimi.
Kwadlula kwami nawo, kwaphela kwatjhabalala.
Njenge lifu lithi likhamba kube liyafiphala.

Kodwana azakhe ngithinteke ndawo.
Ngombana ngazi bonyana likhona ithuthumbo engalibonako.
Kwahluma ithando nokuthokoza, nganeliseka ngalokho.
Ulithuthumbo elangikweriyela kwelamancani.
Uwadlula kude amanye amathuthumbo.

Ulithuthumbo engazange ngalifunyana kweyami ipilo ngaphambilini.
Ebegade ngilifisa, ngilirhalela, ngisemathandweni nalo njengoba bengilirhedlulile.
Kodwana isikhathi singangivumeli singangiphi ithuba.
Kwabekwa bonyana linye ithuthumbo lami.
Kwazaliseka bonyana linye ithuthumbo engilithandako.
Kwabonakala bonyana linye ithuthumbo elijame rwe!
Njengentaba enganakusikinyeka ehlizyweni yami.

Leli lithuthumbo engeze latjhwaba nanini.
Lithuthumbo eladalelwa bonyana lithabise wami umphefumulo ngeenkanuko zomhlaba.
Ulithuthumbo lami emini, ubukhazikhazi bami ebusuku.
Nanyana ngizifumene kibuphi ubujamo.
Ngiyazikhakhazisa ngethando lakho kimi hlophekazi.

Ungilo lodwa ithuthumbo elangenza, nelingenza ngidele koke ngitjhejane nawe ngombana uyangithokozisa emoyeni wami.
Ithuthumbo lami leli lingithokozisa ngombana linombala munye lo wethando kimi.
Ulithuthumbo lami elingenza ngizale iinyembezana zethando.
Ngiyalithanda lami ithuthumbo engabelwa lona.
Ngisazalithanda tle! Ithuthumbo lami.

Thuthumbo lami angeze watjhwaba nanini.
Thuthumbo lami angeze ngakuhloboka.
Thuthumbo lehlobo nebusika.
Thuthumbo lami nanamhlanjesi ngisarhogela iphunga lakho elimnanjana.
Ukuragela phambili naku nje angikufuni hlophekazi.
Iye! Thuthumbo lami ngisazakunothisa uvunde.
Ukghone ukuthela iinthelo ezinothileko zethando nepilo kimi.