Kanti lento ililanga yintoni na?
Kusasa iyaphuma phithi-phithi awusayiboni.
Lo mbala uvuthayo kanti nguduka-nezwe?
Okokukhanya kothiwa nditsho nazimfene.
Lihlabathi lonke nditsho kwanabo baneziphene.
Ngumzobo webhola emehlweni, ngumlilo enyangeni.

Unekhaya isibhakabhaka awu! Inkosi yeenkwenkwezi.
Wakuvela lwaqal’ulonwabo zathozama nezityalo.
Xa umhle, kuyacaca uncumo lwakho lukhuph’intlanz’emanzini.
Ubukho bakho bugcwel ukukhanya komhlaba.
Apha ungowona mthombo wamandla awunantanga.
Ngendisithi umthubi lombala awugqibeki.

Ukukhanya kwakho kusondele kumhlophe kunophuzi.
Amandla wakho enkanyiso angapha kweliso.
Xa unyamalele ubomi bumfiliba.
Kwezinye iinkcubeko usisithixo.
Emhlabeni waqatshelwa kwangaphambili.

Ixesha neentsuku zikwesakho isandla.
Ungoyena ubalaseleyo kwisibhakabhaka somhlaba.
Ujongwa ngezihluzo kuba lona iliso uyalihlaba.
Ingcaphephe zithi uyingwevu ebomvu.
Wakuduka uzala ubusuku kuchithek’imizi.
Itsho iphele nent’ibithethwa.