Kunyembelekile, kusikali, umlisela nomthinjane kaPhalo ulahlekile
Kubi, kulukhuni, kuyasasinda ngamatye sonakal’isizwe
Kunguvlazibhuqe okomlo wamakhwenkwe satshabalal’isizwe
Oh! Mzants’Afrika! Lwaphalal’usapho lomzi kaNtu.

Akukho themba, kulusizi kaloku uxheleyakhe akabuzwa
Kunga kuyahluthwa, kunga konwatyiwe, inqaba saphelisizwe
Isuke yavuthel’inamba angen’amanundu ayivuthulula intyatyambo yomzi kaNtu
Rhaaa!!uyenzil’into qhoshandin’elingenantunja ngoba ziziqhamo zakho ezi

Zintyatyambo zoMzants’Africa anisabon’ukuba niyilahlil’imbo yenu ngophoyiyana?
Niyaphela ngalamaqaban’emigqakhwe ngenxa yeliqhosha lingenantunja
Liyiphephethil’ingqondo nobuhle beentyatyambo zoMzants’Afrika
Ukumila kwentyatyambo yakowethu kumkile nemisinga yangasentla kweli lethu

Bezisakuvath’ukumila kuwo umhlaba woMzants’Afrika zingaphezanga uchuma
Beziveth’ukuchuma kwembewu yoMzants’Afrika
Amabhong’obuhle bentyatyanbo yoMzants’Afrika amke namaHem angasentla
Samk’isizwe madoda sisadlamazimba!!!

Yaphel’intombi yakuthi ekhona amadod’omhlaba
Ingenil’inkumbi yanqothula kwiintyatyambo zakowethu,
Yachitha kuvimba wengqeqesho yendlu kaNtu
Angena lamaqabane emigqakhwe ashiy’imbewu yawo kuw’umhlab’akowethu

Ngxeee, mawethu! Kaloku esipholayo ses’thunukwayo.
Kaloku aziyobisil’iintsana zomzi kaPhalo
Azisasazil’iziyobisi balahlek’bulumko kwindlu kaNtu
Zidilikil’iziseko zengqeqesho yoobawoMkhulu

Kunyembelekile, kubi umvundl’uleq’inja
Uqhawukil’umgibe inkawu ayibonakali
Simkil’isiNtu, imkil’inkcubeko yoMzi kaPhalo
Ugobil’umsenge iibhokhwe ziyatabhata kusegcibhane

Oobawo baxhalabile, isizwe sineentanda
Oobawo baxhalabile, Ikamva lentsana zabo limfiliba
Oobawo, baxhalabile, intak’ingenendlini
Kunyembelekile. Kusikali umlisela nomthinjana kaPhal’ulahlekile