Ngikhuluma ngokuhlehla kwezihlathi
Kudede usizi nenhlupheko
Kuqhele izinkinga zime lapha
Kushe izinyembezi ngokuphazima kweso

Kuhlehle izihlathi kuqhume uhleko phezulu
Ubuso buchachame
Amamatheke umame esemanzini
Ekhumbula amahlaya kababa
Etshis’ amahlaya esithandwa sakhe

Aphulule isiphika sakhe esimnyama
Asule izinyembezi
Ngethemba lokuthi isoka lakhe
Liyahleka lapho likhona

Aphume athathe isikhuba sakhe
Ayolima ensimini
Nanti ihlobo lethwese
Isikhathi sokutshala sifikile
Sifake imbewu kuqhume ukudla phansi

Nangu umame ehleka ensimini
Eshaya umzwilili wakhe omncane
Ebuka ithuna likababa enhla kwensimu
Nanamuhla basahlezi ndawonye ngokomoya
Abasoze bahlukana