Ngezikhathi ezithile ngangiziphatha ngobugovu kulabo abangithandayo
Ngagcina ngokubaxosha
Izifiso zami zobugovu zimba umsele phakathi kwami nabathandekayo bami
Ngakolunye uhlangothi ngacishe ngawela emaphethelweni
Angikwazi ukulala nokuzicabangela
Ngabona ukuthi inhliziyo yami yayilahlekile ibanda njengeqhwa
Ngakhuluma amagama ashisa imizwa yabantu
Kwakungeyona inhloso yami
Ngilahlekile endle ngifuna okungcono kakhulu
Ngangesaba kakhulu
Ngoba angikaze ngizizwe ngilondekile kuleli hlathi likakhonkolo