Isizalo sakho sihle
Isizalo sakho sibabalwe
Ingqeqesho yakho intle
Imbew’ oyihlwayeley’iyahluma
Bathi uzala kuzolula

Izityalo zakh’ uzinkcenkceshele ngothando
Hlala phants’ ubukel’imbewu yakho ihluma.
Nwaba uthi thwiii udle umsebenzi wezandla zakho
Inzala yakho ikhulile
Ndinje nje luthando lukamama
Ndinje nje yimfundiso katata

Intsimi yakho ichumile
Hlala phantsi wolule amathambo
Yidla umfimfithe imisebenzi yezandla zakho
Thambo dala kade bemqongqotha!
Diza dala kade bemkhwahlaza!
Makadeneth’ engenadyasi
Kad’ ekhonkothwa zizinja
Ungenantonga

Ndiyavum’ uzala kuzolula
Guga sithebe kad’usophulela
Inzalo yakho mayikuphumze
Inzalo yakho mayivelis’ iziqhamo
Vuna iziqham’ ozityalileyo
Ukuzala kukuzolula