Ngizamile Kwabhala
Kwabhala Isikhathi Sokwenza
Umzamo Wenzeka
Wenzeka Ngesikhathi Sokwala

Ukuphumelela Kusezandleni Zikabani?
Ngabhalelwa Kusebenza
Labhala Ithando
Ngayehla iintaba Zikhuphuka

Isikolo Sabhala Nanginje
Nginje Ngombana Ngimumuntu
Angilahli Ithemba Yindlela
Ukuphumelela Kukimi

Ngibhalelwe Kukwenza
Ngibhalelwe Kuphikisa
Ngabuza Ngepilo Kwala, Ngalahleka
Ngazizwa iinyembezi Zemitlhago

Ngitlhagile Ngiyavuma
Ngizamile Kwala
Ayikho Into Engalungiko
Ngiswabile Ngehliziyweni

Ukuphumelela Kusezandleni Zikabani?
Abantu Nabangibonako Sebayazi
Bazi Umtlhago Wami
Wami Engalala Ngawo

Kodwana Ukuvuka Kwami Ekuseni
Kwabalithabo Kimi
Ngakhuphula Ukwenza Kwami
Ngalisa Ungathana

Ngathoma Ukwazi Ipilo
Ngavuswa Zizandla Zami
Zona Ezenza Itlha
Ngamvusa Oseduze Nami

Ngamthabisa Wekhaya
Izandla Zami Ziyipumelelo