Ukulangazelela kwami ukubona
Kushiya umzwangedwa ongapheli
Mihla yonke uma ngihleli ngininga kalusizi
Ngifikelwa imibuzo engenazo izimpendulo
Engabe ungubaba na?
Ukube ngikholelwa kumathongo
Engabe hleze ngiba nethemba lokuthi
Amathongo azongilethela wena
Sixoxisane njengendodakazi noyise

Isithombe sakho emqondweni wami
Sinjengephupho elibi ekulaleni kwami
Engavundla kwesakhe ugezile ngezinhlamba zabantu ngawe
Kodwa angeke ngize ngikusole
Ngoba uphumile kumzwangedwa
Kwaba iphutha lakhe kwasebusheni bakhe
Ngesivumelwano senu usayisesheli sakhe
Ngithi nembeza wami ngaphiki nabenzi bobubi

Kuphela ngiphelezele ngiye empumelelweni
Ukulangazelela kwami ukukubona kushiya umzwangedwa
Ongapheli kimi