Mhlazane ngifika kulomhlaba wosizi nobunzima
Ngasho ngengila ngikhala
Ngangingakhaliswa injabulo
Ngangikhaliswa ukuthi lomhlaba engilethwa kuwo
Awulula impilo yakhona inzima

Ukube impilo yayilula sasingeke sizalwe sikhala
Uma iphutha lenzekile wangawuzwa umoya wobunzima balomhlaba
Mhlazane uphuma esiswini sikamama wakho
Benza ngazo zonke izindlela ukuthi ukhale
Bheka nje baze bakuzwise ubuhlungu bekunciza ngaphansi konyawo
Bazi kahle kamhlophe ukuthi unyawo luzonyathela kulomhlaba onzima

Ukube impilo yayilula sasingeke sizalwe sikhala
Ukube impilo yayilula sasizophuma eziswini sigcwele intokozo ebusweni
Sijabulela ukufika kulomhlaba singawukhaleli izinyembezi zosizi

Ukube impilo yayilula sasingeke sizalwe sikhala
Impilo yalomhlaba iyisimanga igcwele izinyembezi
La emhlabeni siphilela ukukhipha izinyembezi
Mhlazane sifika kuwona sawukhiphela izinyembezi
Mhlazane siwushiya bayosikhalela izinyembezi