Xa ubulingana nam ngeba uyithwele lemithwalo yam isindayo, ewe sithi isixhosa, ‘indlovu ayisindwa ngumboko wayo,’ kodwa mna leyam ingapha kosindwa ndoyisiwe.

Xa ubungangam ngeba ezintlungu uzirhewule, thetha nam ndimamele, ndithi mna ukuba ubungandim ngeba esesisidodo sidodobaliswa zizinto zalomhlaba nditsho lomhlaba unamagada’ hlabayo.
Kungekho nabani ozivayo ezingqaqambo ndizivayo, ndiziva ndophele ngaphakathi kuba kaloku andifuni kwenza abanenjabulo banxunguphale ngenxa yam.

Ukuba ubungangam ngeba uziwelile nha ezintaba zingamasithela enjabulo nempumelelo? Mna nditsho ingxwelerha ezisiphithiphithi inga ungalahleka ungaboni ndlela uphulukane nobomi bakho.

Mna ndifile emoyeni qha soze ndibonise wena,
Mna ndophukile entliziyweni, qha soze ndibonise wena yonke lonto ndiyenza kuba andifuni kusizelwa.
Intlungu yam mayiphelele apha kum lide lifike ilixa lenkululeko nakum.

Ndithi ukuba ubungangam ngeba usaphila nha?
Kaloku mna ndiyakwaz’ ukuhleka, ndingahleki ndithethe kodwa umoya awuvumi ndonwabe. Kodwa ngaphakathi ndonakele, tshini hayi!
Andiziva ukuba ndithini, ngeba ndifuna ukuthi mna ndihamba nesimo endijongene naso, kodwa yona intlungu yam andifuni ibonwe nanguphophopho.

Xa ubungangam ngeba umphefumlo wakho usayinyamezele lemimoya igqwethizayo, mandibek’umnqwazi ndigoduke.