Ndicel’inzolo mzi kaXhosa
Ndipheth’umcimb’ophathekayo
Ndithetha ngenyange lamanyange
Amadol’akhuthukile yimisebenzi yesinqgusho
Ziphatshe zimhloph’izandla kugrumb’iingodo
Intend’ichachambile kubeth’imbokodo
Ehlelinj’ungqumshel’imithi
Ayiphethuphethul’ayithake
Ndithetha ngoKhohlel’esingemi

Umhlab’uyakwazi ngolugx’ulumilisela
Udume ngoxez’imith’uyishiy’ingabhinqanga
Izililo zivela ngentlak’entlekentleke
Imihlonyan’iyavuya mhl’uthabath’uhambo
Siliva ngaw’ihlob’ukhohlel’enzonzobileni yentsunguzi
Ubusika bukushiy’uphuthaphuth’iingcambu
Intlakohlaz’iyakuvuselela ngothambis’umhlaba
Iyokozelis’imithi ngeentyatyamb’ezincinci
Ukudubula koMbaba kuwe yingeniso
Amagez’ayathontelan’ungen’emnyango
Abanyangwa yinkungu nelanga
Umkhwahl’usemva komnye
Umgqal’uyavuselela kwabanomshologu
Ibeluvuyo nemihlala kobukeleyo
Avukelwe ngumnyel’angenelele

Abatshakaz’emizin’ubamilisele
Iintloko zemiz’uzizinzisile
Izilwan’emizin’uziphephethile
Oosomashishini bayakwazi
Amaqel’ebhol’ayakubulela
Izizw’ezimfazwen’uzilamlele
Abanamatyala bawafezile
Ngeengodo zakh’ubambathisile

Afumiley’amadod’ayakwazi
Uwakhuphel’ishwangush’ebuhlanti
Akungen’amakhwenkw’ufuman’isimemo
Kuzibula wen’ubek’umcondo kwindlu yabo
Amadod’akahambi wodwa zizenzo zakho
Aph’unyathele khon’ushiy’amaqabaz’egazi
Aph’uhambe khon’ushiy’umzila
Iindwendwe zakh’aziwuval’umlomo
Ziquqa zibuyelel’okwezulu laseMthatha

Iqhosh’elingenamthunja lithi tata kuwe
Iintlanti ziyaphuphuma ngumgquba
Awumang’uyamisela kwizaqhanga ngenzalo
Liculo linye kubantu nezilwanyana
Abafana bazibiza ngooLewu ngenduku yakho
Iintombi zizingomb’izifuba ngezindlu zazo

Indod’uyimilisel’ime ngxi!
Kuphel’amatshamb’okwentak’iqhawulw’amaphiko
Khohlel’esingeni siyakukhahlela
Sibamba ngazo zozibini ngentsebenzo yakho
Yang’iinkomo zakho zingazal’amathokazi
Sithi mathol’anyongande kudlelana!!!