Qukez’ uqokelel’ iqhinga
Uqoq’ iziqham’ eziqaqambileyo
Ngengqiq’ enqand’ ingqumbo
Engquzulanis’ amaqabane
Neqhekezis’ ingqondo
Kuthi mandingqukruleke
Ndisitsh’ isimbonono
Sesikhal’ esikrakra
Yilenquleqh’ ikhwankqisa kangaka
Yamadod’ ahlukumez’ omama
nabantwana
Ndixhume ndinixhaye madoda
Ndigxume ndigqum’ elihlazo
Lihlahlambis’ umzimba
Lisishiya sithe khunubemb’ imilomo
Kukuxakwa yilengxubakaxaka
Yokophul’ izithembiso zenkuselo
Yokuxhaphaz’ amalungel’ omama nabantwana
Nokungabi ngumzekel’ omhle wobudoda
Nokuthob’ isidima samadoda
Abafazi bading’ intlonipho nothando
Hay’ ukuhlukunyezwa
Abantwana bafunikhay’ elinothando noxolo
Hay’ ukunukunezwa
Madoda nibeth’ omama nabantwana ngaphandle kwesizathu
Bubudod’ ukubulal’ odade bethu kuba bengenamandlenu
Nibabulal’ okwezilwanyana
Nanga nina nizingonyama
Madoda qiqani noko
Kungasoloko kwakhalwa ngani
Ngaphandle kokuba neqhayiya ngani
Umzekelo wobudoda makabonwe kuni