Labanye batsi akasekho emhlabeni
Labanye njalo batsi sewutfule nomphela
Kantsi labanye batsi inyama iphumulile
Kodvwa mine ngitsi uhambile uyophumula
Uyophumula tinsizi temhlaba
Uyophumula imicabango lefika malanga onkhe
Uhambile uyophumula malope

Inyama iyeyahlukana nemphefumulo
Ukhale kwaba kanye wahamba waya ekhaya
Ekhaya lenjabulo yaphakadze
Ekhaya lentfokoto
Uhambe kwahambeka malope

Tinyembeti takhe tibe intfokoto kitsi
Uvumile, kwavumeka, wavuma
Wasikhanyisela, wancoba impi yasemhlabeni
Uhambile mshifane waphindza watishiya futsi

Enyameni uhambile kodvwa sinaye emoyeni
Uyabuka futsi usifukamele
Uphilile, ubonile, uhambile
Uhambile nengcondvo yakhe yekuhlakanipha
Uhambile nelwati lwakhe lwasemhlabeni
Uhambile malope
Uhambile mshifane
Uhambile!