Ah! Zwelonke
Yintoni nal’ikrakra kangaka ndiyingcamliswa ngunomathotholo
Bathe besowakhupha won’awokub’umntanegaz’ulele kobandayo
Ndothuka ndagodola.

Ewe kaloku namhla wayesenz’intetho yakh’ekhohlel’eRhawutini ndandisitsh’ukub’ukhon’undonakele.
Emveni koko kwavakal’ukub’umntanegaz’ulele ePretoria Military Hospital
sabamb’ongezantsi .
Ewe kalok igazi looTshaw’alikhawulez’unikezela yabuy’ingonyama yakhe yagquma kumhlaba kaXhosa zexibilili nezibilini.

Akukhange kubexesha lingakanani ke noko.
Kunamhla nje isiZwe samaXhosa sizilile.
Isizwe sididekile
Amadod’angqukrulekile
Amaxheg’aqubud’iintloko
Oomama besizwe sikaXhosa baxakathile,
Ewe kaloku lisiwel’ilif’elimnyama sizukulwana sikaPhalo.

Rhanga rhanga lenkunz’emabalengwe
Nyaka ndini wamawak’ambin’aneshum’elinesihlani
Ewe kaloku kumhla kwambathisw’ithole lesilo sikaXhosa.
Wabekw’unyana kaNozamile khonukuz’azam’ukuguqul’impilo kwanentlalo kaNtu.

Kwedini kaMzikayise
Mzukulwana kaBhungeni
Hay’inen’ubuphakamisil’ubukhosi bomzi kaXhosa kaNtu
Thole leduna lomthonyam’awuwuhlazang’umlibo woyis’omkhulu nesizwe samaXhosa siphela.

Sizukulwane sikaPhalo
MaXhos’amahle
Bantwana bomgquba
Ningakhali nilile nide niqalekise
Irhamb’alibhubhanga kaloku madoda koko likhothamile.

Phumla kumkani YamaXhosa
Obukuthunywe nguQamata kweli limagad’ahlabay’ukwenzile ngesidima,imbeko nesithozela.
Mkhululen’ahambe mawethu
Ewe kalok’umntanexheg’usayokolusel’ooyisemkhul’amadada.
Inene ubomi sisiqalo ukufa kona sisiqalekiso.

Ah!Zwelonke