Sisilw’ esincinci ngenkangeleko
Umbaxa wandil’ engqondweni
Uguny’ ezigwagwisa ngeqhinga
Akaliboph’ uyaliqamangela
Alijij’ eliqhina ngamandla
Lingazange lakhulula mntu nje
Silive kuye ukuba liyakhulula

Oko wayebhungca ngalw’ entsomini
Nasezinjen’ ulahla ngal’umkhondo
Iqhingalimenzel’ umdintsi netyheneba
Uthiywe zezasendl’ uthiywe zezasekhaya
Akanabahlob’ uneentshaba

Ehleli nj’ uyazingelw’ezungezwa
Ngeqhing’ uhlawul’ ityala
Ngeqhing’ubhungc’ ekufeni
Ngeqhing’ ugxoth’ indlala
Engaqiq’ uyishiy’ enyanyeni
Achasel’okohlatywa ngameva

Awubasil’ uyadwanguza
Siyatha sithil’ uzakuzihlangula ngaso
Andul’ ukuhlek’ aqikilek’ ehlekisa ngaso
Asibon’ ubutyhakala nobuyatha
Nguzingel’ epheth’ ityuw’ igama
Ayifumen’ uyayifukuth’ ayinqome

Andul’ ukuyos’ ayoje yakunambitheka
Ngumazw’ amyol’ ungamthemba
Ligqwetha ngobuchul’ udaliwe
Yindoda ngeenduku zomlomo
Uyaqul’ ehanganis’ akanikezeli
Inkawu nakuy’ ityiw’ ilila
Usiz’alutyiwa kutyiw’ inyama
Indoda nguDyakalashe!
Xeb’ uDyakalashe sisilwanyana
Sisilw’ esincinci ngenkangeleko
Umbaxa wandil’ engqondweni
Uguny’ ezigwagwisa ngeqhinga
Akaliboph’ uyaliqamangela
Alijij’ eliqhina ngamandla
Lingazange lakhulula mntu nje
Silive kuye ukuba liyakhulula

Oko wayebhungca ngalw’ entsomini
Nasezinjen’ ulahla ngal’umkhondo
Iqhingalimenzel’ umdintsi netyheneba
Uthiywe zezasendl’ uthiywe zezasekhaya
Akanabahlob’ uneentshaba

Ehleli nj’ uyazingelw’ezungezwa
Ngeqhing’ uhlawul’ ityala
Ngeqhing’ubhungc’ ekufeni
Ngeqhing’ ugxoth’ indlala
Engaqiq’ uyishiy’ enyanyeni
Achasel’okohlatywa ngameva

Awubasil’ uyadwanguza
Siyatha sithil’ uzakuzihlangula ngaso
Andul’ ukuhlek’ aqikilek’ ehlekisa ngaso
Asibon’ ubutyhakala nobuyatha
Nguzingel’ epheth’ ityuw’ igama
Ayifumen’ uyayifukuth’ ayinqome

Andul’ ukuyos’ ayoje yakunambitheka
Ngumazw’ amyol’ ungamthemba
Ligqwetha ngobuchul’ udaliwe
Yindoda ngeenduku zomlomo
Uyaqul’ ehanganis’ akanikezeli
Inkawu nakuy’ ityiw’ ilila
Usiz’alutyiwa kutyiw’ inyama
Indoda nguDyakalashe!
Xeb’ uDyakalashe sisilwanyana