Manje sengikhumbule isthandwa sami
Uvela bamoyizele
Bengazi bamoyizeliswa yini
Unoma ngimphika phakathi kwabantu yena
Avele angibambe ngesandla angiqabule
Kuvuke idlozi