Ubhujiswa isivunguvungu samanga
Ukulala ebusuku ubanjwe yizifiso zakho zobugovu
Umntshontshele umcebo wamshiya engenalutho
Unenhliziyo futhi ebandayo
Uthe uzomthanda njalo
Uthe uzohlala njalo eceleni kwakhe
Udlale ngemizwa yakhe njengomdlalo
Ulahlekelwe yikho konke ngenkathi ucabanga ukuthi uyaphumelela