Banobugqi bokuhamba ngobusuku
Bezingel’ imiphefuml’ engenatyala.
Imiz’ iphelile bayigqibile.
Balana nemiz’ eshushu.
Bayibhovuza ngemva beyivul’ imingxuma

Baphel’ abantu sisilo esinguGqwirha.
Silo sini na esingabonwa, singaziwayo?
Silo sini na esi sihlala sinukw’ emntwini.
Ndimvil’ uNomagqwirh’ izol’ utshilo
Uz’ ulibambe lingatshoni mfanam

Inen’ akasekh’ uswelekile
Sizeka bani sokufa asaziwa mntu.
Kodw’ akhon’ amazw’ anamev’ athunyelweyo
Ayihlab’ impilw’ aduka nayo
Abamaziyo bath’ ebengabikwa hlaba.
Ebebelozele bathi meko yakh’ ibingekho maxongo.

Abamaziyo bathi ebenentsebenzo.
Abamaziyo bathi ebeyintsika yekhaya
Zizo.Ewe zizw’ iintsuku zokugqibela.
Ezaxelwa mandulo yincwad’ emlom’ ubomvu.
Yathi kusez’ iintsuku zomgwebo

Yabuya yathembisa ngelithi
Okwenzelw’ ebumnyameni kungabonwa.
Kotyhilw’ elubala kubonwe nanguthathatha
Silind’ elolixa nangona sintywizisa.
Silind’ elolixa nangona sizikhoth’ amanxeba.

Buya Mdali wethu kwanele
Sekukhon’ oothixo basemhlabeni.
Kodw’ sazi nto, kogqibel’ osenyangweni.Buya Ngweletshetshe kunyembelekile.
Buya Sonini nanini sonele thina