Bomi ndini, ndawo yobubi nobuhle.
Ndawo yeenkxwaleko neengxaki.
Ndawo yovuyo neenyembezi.
Bomi nto ndini engenasizinzo.
Ubomi!!

Wen’ ubembi kwabaninzi de bangasiboni nesidingo sokuphila.
Wen’ ubemhle kwabaninzi de bazingca bezidla beqhayisa ngawe.
Balibala ukub’ unqwa nezulu laseMtata
Uquqa ubuyelela ukutshabalalisa
Abanizi basamfamekile.
Ubomi!!

Abaninzi bayolelwa ziziyolo zakho
Ubashiye benyembezana
Omnye komnye ngomnw’ esweni
Omnye evikel’ iso lakhe.
Ubomi!!

Wen’ uqulathe ezincamis’ umxhel’ iziyunguma.
Ezidub’ ingqondo
Abaninzi bashiy’ amakhaya ngeliyo kuziphandela.
Bakugagana nawe
Ubadlakaze ubadlavule babe ziimpula zikalujaca.
Ubomi!!

Ezweni lobomi kumnandi
Sifa sifumbethe ilungelo lokuzithethela
Sifa sifumbeth’ ilungelo lokuzithathela izigqibo.
Ezweni lobomi, kwaxhel’ eyakhe akabuzwa.
Kwantakumba zitaka Zonke, encinci ukuyokuma kwendala.
Ezweni lobomi inene andiyolelwe.
Ubomi!!