Nanyalo ngisatibuta kutsi indzaba kube nguwe
Indzaba kube nguwe lokhetsiwe
Indzaba kube nguwe longishiyako
Benginelitsemba kutsi kutohamba mine kucala kunawe

Kukhatsateka kwami ngikubeke eceleni
Lusizi lwami luhambile mhlawumbe nomphela
Ufike empilweni yami washiya iminwe yakho enhlitiyeni yami
Ngingiko lengingiko namuhla ngenca yakho
Ubeke sandal empilweni yami, empumelelweni yami
Ubeke sandla empilweni yami

Nangabe benginelwati kutsi utangishiya masinyane
Bengitokuphatsisa timbali lotongibona kuto
Ungikhumbule ngato malanga onkhe
Etikhatsini letimatima naletimnandzi
Namuhla ngiphumelele empilweni ngelutsandvo lwakho
Kungoba ubeke sandla kimi

Tinkhulumo letihlukene tiyashiywa ngawe
Kepha mine ngiyasati lesilicinisa
Uhambile kodvwa ubuye watishiya
Nanobe sewukulelinye live hlala unelawti
Lwekutsi ubeke sandla kimi