Tsikinyana’a Matsikinyetša
Wena ntaputana’a bohlabela.
Tšoba leo ke mathunyane
Le thuntšego lekgwareng.
Mphatlalatšane thakgola letswalo O thipa ripa
Setswatswa Sethakga sa sesego
Theledi theletša bophelo
Ka ntaka gašaa!

Mašole a mmele go bea dithunya fase
Kgomo tša tate ga di kaaka
Eupša magomo a motse wohle A go lebane.
O timamello Thakga letswalo Mpho ya badimo
Pula serotha godimo
Kwatla kwatla pelo ya boela madulong Ge ke gadima wena!