Liyaphuma liyashona lilanga
Kuphela malanga, kuphela tinyanga
Busuku budze akulaleki
Indlela lengikukhumbule ngayo ayichazeki
Imicabango engcondvweni yami ayilawuleki
Ingilandzela njalo ayincandzeki

Tinsuku atihambi nani
Time ntsi atinyakati
Sengagucuka sigcila semicabango
Ngicabanga ngawe nomphela
Lapho ngiya khona imicabango iyangilandzela
Ngiswela emasu ekuyibalekela

Kudla kuyala kungena emlonyeni
Sengahlala ngidla ematsambo encondvo
Angeneliswa kukhuluma nawe ecingweni
Phela kutsintfwa nguwe ngikudzinga njalo emihleni
Kuba nawe kuyangitfokotisa emphilweni
Kungikhipha etinkingeni nasebundzimeni
Kuletse kuphila emtimbeni

Ngikudzinga la edvute kwami
Emaholide ayala nani kusondzela
Kuze ngibe nawe njabulo yenmphefumulo wami
Uyimphendvulo yayo yonke imibuto yami
Sisombululo kuto tonke tinkinga tami

Noma ukhashane kangakanani sitsandvwa sami
Ngitakulindza uze ubuye
Nguwe, yebo nguwe
Futsi nguwe kuphela
Tsambo, tsambo lematsambo ami!