Ke yona setumula megaba
Ditlowana tša šala di e ja dikgabane.
E re pele ke fegolla se borala
Gobane mampša re lapa melala
Ke re etshwang mare Molepo ka moka!
Agaa! Ke ye taba magagešo hle!
E wele tlou ye tshehla banna
Segata ka boya e sepela basadi
Ya wa phuhlu, lefase la šišinyega.
Meokgo ra lla sa mmaijoo!
Ra ithoba ka a mahlano mantšu
“Lehu ke ngwetši ya malapa”
O re šiile re sa gopola ruri.
Mabu a utswitšwe bana ba kgoši.
Mahlo ke tlompšatlompša
Bodibeng bja mahloko fela
Dipelo mafisa goya lege di ile.
Tsela ya gago e bonagetše
E le kgole le kgauswi go rena
Mehlala ke yona e re kgodišago
Ke ra wena Maisha Molepo ll.
Robala ka khutšo Tlou!