Yewize Khukhulamungu yewize.
Yenize bantu be-Afrika.
Sizokuthamela imisebe yelanga.
Velani epepeneni njengelanga lehlobo.
Thwasa hlobo, thwasa!

Ngirhuwelela phasi eRholweni lakwaNdzundza.
Ngirhuwelela phezulu eS’godlweni e-Waalmalsdal.
Ngidepha ngobufitjhazana ngirhwatjhe,
Irholo lakwaMrimitjhi.
Ngitamulike ngobude ngirhwatjhe,
Irholo lakwaSokhulumi.
Thwasa hlobo, thwasa!

Khukhulamungu ulirhabha elizeleko,
Ubukghwari namasiko ngokutjhiyanatjhiyana.
Usinghwathela itjhaphuluko sibone ubuhle bemvelo.
Nokuzikhakhazisa ngevunulo yekhethu.
Thwasa hlobo, thwasa!

Tjhida utjhudule ngedzila qhakazana lakoMarhasa.
Mntazana wakwethu zomba bakubone.
Thamba ngezakho sokana ubakhombise.
Thwasa hlobo thwasa!

Aphi amalijana azakubetha isipharaphara emadamini wekhethu.
Ngihlulukele ukubabona ngamabhetjhena baruthula iimvino.
Kuqolisa ihliziywami ukubabona badla amadorofiya.
Ukubona abazukulu emthini bakha umrubheyi.
Thwasa hlobo, thwasa!

Kanti uphi uNdlelehle wako Slaki abethe ifengwana.
Kazi sengiso isikhathi sokobana ngibukele ama-14.
Amehlwami ahlulukele ukubona ubuhle besikhethu.
Sitjho sizikhakhazisa ngemibala ehlukahlukeneko yesikhethu.
Thwasa hlobo, thwasa!

Ivunulo yesiNdebele iyakarisa kazi.
UNdzundza uvunule ngobukghwari bakhe.
UManala uvunule ngamagugu wabokhokho bakhe.
Thwasa hlobo, thwasa!