Kwezintsunguzi zobubomi
Yehova ndisondeze kuwe
Kumahla ndenyuka ndilawulele
Undithambisele kumakhamandela
Esakho isandla asoyiswa nto.

Eyakho intando ayijikwa mntu
Okwakho ukuthanda kululutho
Mayenzeke intando yakho
Ndithethelele kwiintlungu zam
Ndomeleze ekuhluphekeni kwam.

Ndilawulele ubunzima bam
Ndincothule kulamasikizi ndikuwo
Ndenze Bawo ngentando yakho
Ndiwuthobele umthetho wakho
Ndiwulandele ngokuthanda kwakho
Ndilandele imfuno yakho
Themba lam