Thapelo ke kotse
Ke lerumo
Ke matsebatšohle
Ke sellathekeng se llela magodimong

Ka maatla a thapelo re ka fenya Khorona
Ka thapelo Covid19 e ka fela
Ka thapelo dingaka di ka hwetša thibelabolwetši
Matshwenyego a ka fela
Gomme tšohle tša loka

A re rapeleng ka maleme ka moka
Re boteng Morena yo godimodimo
Re mo tshepeng re mo reteng
Re mo lleleng a fodiše Khorona
Ka maatla a thapelo tšohle di ka loka