Thando mina ngiyakuthanda
Kodwana ngiyakusaba.
Ufika ufudumeze ihliziyo njengelangabi lamaphepha.
Lona elivutha khulu libuye liqime,
Libe mlotha msinyana.
Wena thando ungumaluma apholise
Ngombana wenza ngathi wena nezondo aninatjhebiswano,
Ekubeni lapho kusikima wena izondo iyahlala.
Eqinisweni ngingatjho ngithi niyirhara nomncamo.

Namhlanjesi awukangiphuli ihliziyo kwaphela,
Kodwana ungiphule nomphefumulo.
Namhlanjesi angisabi ukuthanda kwaphela,
Sengisaba nokuthandwa.
Ngibekela woke umuntu kude nami,
Ngombana angifuni ukudumala.
Abanye abantu abasakholelwa bona wena ukhona uyaphila,
Ngombana lapha udlule khona kusala iinyembezi nobumayemaye.
Mina ngisakhula bengithi thando ulithabo nokuthula,
Kanti ukungazi kufana nokungaboni.

Thando ufika ungene uhlale ehlizyweni yomuntu,
Bowakhe ukufuthumela nethabo.
Nawuqedako ujike njengebisi,
Lijika ngemathunjini womuntu.
Ungifundisile bona nangambala ikusasa alaziwa.
Uthatha beenhliziyo ezilikhuni ubathambise njengesikhumba sesana,
Kodwana ujike ubeyitjhefu kilabo abakudlileko.
Ngikho kuthiwa ithando liphenduka izondo.
Abakwaziko bathi lapha ukhona kunethabo,
Abakwazi ngconywana bathi lapha ukhona kuneenyembezi.