Bakgekolo! Bakgalabje!
Mathari! Masogana!
A re emišeng megoma re lebe tšhemong
Mojong,punong,temong
Mo gonago le bophelo
Mahumo a letše gona
Ga re nyake sebodu sa boMmašela
Ge o rotha dinala o rothe le ka lehlabula
Temong ke mojong tlala a e na bodulo
Ikonomi le yona ya gola
A re lemeng maAfrika
Bobodu ga bo lefe