E fofile nako, ya ba ya fihla,
E kitimile la mpshe, ya ba ya swara pese,
Ya tšwa natšo šakeng, gae ya fihla,
Dibatsela kgwedi ya bo lesometee,
Dibatsela sera sa baithuti bohle,
Moo mongwe le mongwe a ntšhago ka ga tšhwene.

Mang le mang o rapela badimo babo,
Modimo o bitšwa bošego le mosegare,
Thušo e kgopelwa bošego le mosegare,
Go tšwelela ke kholofelo ya bohle,
Thušo e nyakwa ka fa le ka fale,
Go ya phapošing ya go latela, ke tumo ya bohle.

Agaa! go tsena ka phapošing, setu sa tšea karolo,
Pene ya nyalana le lephepha,
Monagano wa utulla tšeo o di fihlilego,
Mahlo a kitima boka mmutla,
Ya ba se a swa!
Ke tau selo se, se a hlomphiwa.

Phure dinaweng go se hlokege,
Bao ba sa itokišago, mahlo a khwibila,
Bao ba sa balago, o tla ba bona ka boitsholo,
Ba lebelela mahlakore ka moka nke ba timeletšwe,
Serumula se kae, o le moya mahlong a tau?
Baithuti bešo, itokišeng le tle le fenye tau seilatlhompho.