Asifani kodwa simntu mnye
Sinezenzo ezahlukileyo ngcinga ezinga ngqinelaniyo
mava obomi angafaniyo koko kuyinene okuthi inyathi ibuzwa kwabaphambili
sina maphupha ahlukileyo ntliziyo nezenzo ezithi zahluke ngokuchubekileyo
amakhaya ethu ahlukile kuba nkqu nabazali neezihlobo esinazo azifani
ukwahluka yinto yenyama umntu ngokubunjwa akasoze ade afane ncam nomnye oko mlinganiselo wobungakanani ukwakheka nokumila oku kwakhe
inyoka nesele azinako ukufana izimvo azinako ukungqinelana oko
ingxoxo azisoze zibe calanye ngesivumelwano kuba uxhele yakhe akabuzwa
ukroti uzalu zwilakhe
singathanda kodwa asithandi ngokufanayo
sikuhambo apho zonke zihlala zixananazile bani nabani une galelo lakhe limbi
sikhulela kumakhaya apho impixano zangaphakathi zithi zibenesandla kwiyantlukwano
iinjongo neminqweno yethu iyahluka kuba imiceli mngeni esikuyo yahluliwe
izikhalo zethu ziyohluka kuba izivubeko esinazo azisoze zifane
ndinamandla ndikrelekrele ubuchule bengcinga zam abunaku faniswa
ndizalwe ndimnyama komhlophe andisoze ndifane okwe nkobe mnqgushweni
uzalwe umfutshane kodwa komde awusoze ufane
sidalwe sinamaphupha neminqweno kodwa iminqantsa esizakudlula kuyo ayizukufana
sakhululeka isizwe kodwa asika khululeki sonke ngokufanayo
xa kumnyama namhlanje hlala ethembeni ngomso kuyeza ukukhanya
amasiko nezithethe zakwantu awasoze afaniswe neendlela zase ntshona
buyela embo mzontsundu kuba amathunzi anabile
Uhambo lwam lusingise apho ndingazi khona. Ndiyinzalelwane yesizwe samaxhosa ndiphuma kwiphondo lase Mpuma Koloni.