Sasala sisodwa sisemakhazeni
Sigodola sihamba ebumnyameni
Liwile ilanga lethu sihamba endleleni esingayiboni
Ukopha kwegazi ezinhliziyweni zethu lize liyagobhoza libomvu
Sibuhlungu kubuhlungu sizwe sakwaZulu
Silahlekelwe saze sahluleka ukuzibamba sizwe sakwaZulu

Silahlekelwe iqhawe singelifune salithola
Singekwenza lutho sinawo amandla
Singakhala kuzwe bani emajukujukwini omhlaba
Izinyembezi zethu ziyehla ziyehla njengo mfula
Ubuhlungu busihaqile sahlabeka
Ukulahlekelwa abasikhathalelayo

Sikhathele izinhliziyo imimoya yethu iphansi
Sibuhlungu ngalobu buhlungu esingekupholise ezinhliziyweni
Sasala sisodwa sasala singaphelele
Silahlekelwe kuyazwela
Ungeke wasizwela ungesizwa noma sikhala
Singekwenza lutho
Sihlabekile sibuhlungu
Sizwe esimnyama
Uwile Umuthi Omkhulu