Uqalile unyaka siyatshala
Siyafaka ensimini ngethemba lokuvuna
Sinethemba lokonga
Sinethemba lokujabula
Sinethemba lokubusa umzuzwana
Ngelinye ilanga ke sikhohlwe okomzumzwana
Sithokoze nemindeni yethu okomzuzwana
Yize ngesinye isikhathi lixhoshwa libhekile kodwa sobona
Ngesinye isikhathi abantu abakhona abakushoyo
Izenzo zabo ziyibo laba abayikhona
Izenzo ziyakhuluma kunamazwi abawakhulumayo
Inkungu emehlweni ivalile

Okuyimicabango isicabangela okwanamhlanje
Kanti izinyembezi aziweli phansi
Izinyembezi ziwa maqende zibe umthandazo
Ziwa zibhale incwadi eyovulwa ngolunye usuku
Wonke umuntu uyozilandulela ngokwakhe
Muhle owenza okuhle
Muhle othembeka kuze kube sekugcineni
Bakhithiza bekhithizile
Sebethenga zonke izidingo zabo
Sebethenga konke okuyizifiso zabo
Baze bathumele okunye emakhaya abo

Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo
Kusuke injabulo enkulu emakhaya abo
Ukhisimusi usufikile kwabanye usheshe wafika sebebonga
Kuze kwabelwe nabampofu
Owesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi ngezakhe izandla
Oyisiwula uyawakha abuye awubhidlize negezakhe izandla

Abanye sebemunca izithupha
Akasabonwa nangokhalo okade engowezimali
Usenyamalele nemali
Usemathafeni kude emajukujukwini
Kanti izinyembezi aziweli phansi
Ujabule yedwa ngamandla abanye
Ujabule okomzuzwana kodwa sonke soze sifane
Abafana bayafana bengefane
Owesifazane ohlakaniphile uyasakha isizwe
Oyisiwula uyasibhidliza isizwe