Ndiyakufuna entliziyweni yam
Ndiyakudinga emoyeni wam nasemphefumlweni wam
Kuba kaloku usisithandwa sam, ndilubambo lwakho

Sathembisana koluthando
Saphupha sanemibono kunye neminqweno
Kuba kaloku mna nawe singamathe nolwimi
Intlaka nexolo

Olwethu uthanda ayilothando nje
Lunezibukeli kwaye lunazo neentshaba
Kodwa ke ayiyonto engasijongisamva leyo
Koko siqhuba ngqo sijonga phambili
Ukuze kuvuye izibukeli kunye neentshaba zothando lwethu

Masiyibambe sithandwa sam lentambo singayiyeki
Singavumeli namnye onokuyiqhawula phakathi
Ikamva lethu lilele kulentambo siyibambileyo
Kwaye neminqweno yethu sizokuyifezekisa ngalentambo
Ukuqhawuka kwayo kotshabalala lonke
Kodwa ukuyibamba kwethu soyifezekisa
Sivume sithi konke kufeziwe ngothando lwethu