Ndothuswe sisikhal’esingapheliy’ezindlebeni zam.
Kutheni nithule madoda nisiv’isikhalo samabhinqa? Kutheni lento niselungelweni lokuzinyanzela kwimizimba yethu?

Ayisosidod’esi magwala ndini,
Sisithuko kumadod’azimamelay’iinkonde mhla zazibayala.
Lihlazokazi kuMzi kaXhos’uphela.
Madoda nithi masibaleke phi?
Sixeleleni lento sanenza yona socel’uxolo.

Ingab’isono sam kuzobekwa kulomhlaba nguSombawo?
Sonininanini ukuba yintando yakho len’itsho kabuhlung’intsimb’ayiginyek’ishushu.

Kudala bethetha bekhalim’abanemilomo.
Zithethil’iinkokheli neeNkulumbuso,
Bantwana besizwe sikaPhalo
Theth’ukub’anibon’okukutheth’akuzi nasisombululo.

Kuthe kwakuvalw’iindywala kwakhalima nobengakhuphi nepen’emdaka.
Suke sakhawuleza saviw’isikhalazo kuba kalok’abanyamezel’unxano
Kwabonw’iiIkhonom’ezibulalekayo Hay’isikhalo somntwan’ondlwengulwe kwaphum’isibeleko.

Nto zobawo sanele yimingcwabokazi kanokutsho kaRhulumente siyabulela.
Ukuz’iviwe le ntlung’ingqukul’iintliziyo kumele yehlel’umntana wabant’abakwizihlal’eziphezulu.
Andinyebelel’imntu qha ntonje ndithethiswa yintlungu nokoyika kuba kaloku nam ndilibhinqa. Andikwazuvuya kuba ndingekafikelwa mna
Ngaphandle nje kophila phantsi kongcungcutheko ndizibuz’ukuba “Kolandela mna na?”

Nathi singabantu.
Nathi singamabhinqa,
Emveni kwaba sebesishiya kolandela bani,
Ngumzali kaban’omakabenexhala lokub’umntanakh’angaxhwilw’esaphumesangweni.

Ndilixhoba leenyembez’andikufun’okukoyika.
Rhulumente khanidlal’indima ziyalahlek’iiDokethi,
Banyotywa banyobek’abomthetho,
Inzala yabazali beth’iyaphel’okwamantshontsh’ethathwa ngukhetsha.
Isono sam kulo mhlab’andisazi ngaphandle kwesoba ndilibhinqa.

Kwanele maqabane.
Lanel’el’igazi lichithakeleyo.
Nathi singabantu!