Mantungw’ Amahle Siyabonga
Mantungw’ Amahle Siyabonga
Sibong’ ukusamukela sihlelel’ ukhokhokazi
Sibong’ ukusivumela silungis’ icala likaNgonyana

Mantungw’ Amahle sicel’ impumelelo
Sicel’ izibusiso zenu kukhany’ ezindleleni zethu
Sithi makuded’ ubumnyama kuvel’ ukukhanya ezindleleni zethu

Sekuphel’ iminyaka sidwanguz’ ehlane singalungis’ ingemuva lethu
Kodwa namuhla sizitholile
Sizitholile sayovuselel’ umuzi kakhokho

Siyisizwe sikaNgonyama sibong’ asiphezi
Nezif’ ebezigadla ziphindelela kithi sinethemba zinqotshiwe
Nongasebenz’ uzosebenza naye
SingoNyandeni sidlulis’ ukubonga

Ngosiba nenkothamazwi yami njengenyosi yophaphe ngizolufafaz’ ulwazi enginalo NjengeCorona
Ngizoluhambisa ngilweqis’ amagquma namathaf’ ukuze lufundw’ izizwe
Ngisho nezizukulwane ziyoncela kulo lolu lwazi
Ngisho nezizukulwane zezizukulwan’ imbala ziyoncela lona
Mantungw’ Amahle sicel’ ukukhanya