Bhuti wami ngixolele
Ngixolel’ angilazi icala lami
Ngixolel’ angisazi ison’ ongishayela sona
Ukube ngiyasazi ngabe ngiyasivuma

Ngicel’ ushaye inyam’ ushiye umphefumulo
Ungangibulali basangidinga kithi
Ngish’ ungashaya nom’ ikuphi kodwa shiy’ ubuso ukuze bekwaz’ ukungibona

Bhuti wami ngixolele
Ukuba buthaka kwam’ akusho ukuthi ngiphendul’ ibhola
Ukukubonis’ emaphutheni akho makungangiguquli ngib’ osephutheni
Lomuzi ngeke wawakha ngesibhaxu
Uyowakha ngokuhluz’ umqondo
Ngiyaz’ iqiniso liyababa kodwa lamukele

Um’ ubulala min’ ubani oyophind’ akunike lenhlonipho
Ngiyeke ngizibuyele kwelakithi basangithanda
Ngangith’ ukuba seduze kwami kuyokuvul’ umqondo
Kodwa lapha kuwe kusemnyam’ emqondweni
Ngixolele nganele yilolu thando