Ha o itshwabele keng?
O sentse kelello tsa batjha,
Ha o itshwabele keng?
O mmolai, o bolaile bokamoso.

Hei wena sethethefatsi,
Ba lla sa mmokotsane batswadi,
Ba re uwele qenehelo e kae?
Sa ka moso setjhaba se timetse.

Fatshe le hloka sebopeho,
Le hloka bo tjhatsi bokamoso,
Le nyoretswe ba ka moso batjha,
Le ranthane, le batla puso

Jo! Sa timela sa rantsho,
Yaba masisapelo,
Yaba dillo,
Sa mmokotsane sello sa tlala,
Jo! Sethethefatsi mohau o kae?

O sehloho sethethefatsi, mosa o kae?
Mabitla a ahlamela batjha,
Yaba dillo ka baka la hao,
Ruri wena moleko towe,
Kgotso e kae?
O tau e harolang e sa botse.