Re bonang bana besu
Ge e se monna wa lapa
A metswa ke borwa ke kae
Moeng e tla ka gae re je ka wena
E tantswe ka Ga Molepo

Digotlane tsage di otile
Mosadi o bjang ka letlhaka la noka
O tlile, fela a sa tla le serotwana
Go tla sa bjang ba bina tlou
Gobane re be re itshepetsi yena

Diatla di hlanogile, ka ntle ke lefela
Re sa ja nta, ra siba ka legai
Selemo le marega ke selo se tee
O tlile a se tle gwa swana
O iphetositse letlakala fela
Gauta ya metsa a kere bare