Ndithi manditsolise mbuzwana
mbuzwana othile kuwe ntondini COVID-19
Wenantondini ezel’ ilizwe lethu
namazwe ngamazwe

Uyakhal’ umzi wakusomkhulu
Uyakhal’ usomkhulu uqobo
Ziyakhal’ izizwe ngezizwe
Kusinina lwamvila uvithiza umzi wakwa mhlab’uyalingana

Zizel’izibhedlele ziyaphuphuma
Amagumbi oxilongel’ axakekile
Abantakwethu nomdade bethu
Oh! Bamnabel’ uqaqaqa

Zincwina kumagumbi ezibhedlele
Ingulowo nalowo ulwel’ ubomi bakhe
Kazi kothatha ntoni kubekwe ntoni
ukuze siluthole uchiza lwakho ntondini

Wena ntondini engumbulalazwe
Ulwambethisile lonke eli loMzantsi afrika
Nditsho nomhlaba uphela
Ndanele sanele, nguwe mbulalazwe.