Sabulawa senzeni
Thina inzalabantu
Thina imbokodo
Kazi senzeni na

Sibapha uthando basinika ukufa
Lafa elihle kakhulu
Kazi senzeni siyimbokodo
Sihlushwa sishawa
Kanti kophela nini madoda

Yebo ngiyavuma
Akukho muzi ongashunqi ntuthu
Kodwa lolulaka olungaka
Asisazi sithembe bani

Kanti thando uyini
Uyaye asho umfundisi
Ukuthi sohlukaniswa ukufa
Kanti lokhu kufa ilokhu yini

Hawu kanti senzeni