Mhlawumbe kuyothi sekuthule du
Ilanga selintaba zibomvu
Ngiyokhohlwa du ukuthi sewafa
Ngikhohlwe nya ukuthi sewenda mtakamame
Ngikhohlwe nya yihubo elahutshw’ usuphelezelwa
Mhlazan’ usudel’ ubuntombi
Uphikelele kude-kud’ emzini
Mhlawumbe kuyothi sekuthe nkwe engqondweni
Ngiyokwehl’ izala, ngiyoqhwakel’ emagqumeni
Ngiwole nemishiza ngehl’ iqele
Ngibuk’ iNkangala icwathe du
Ngiqaph’ izimata ziklabe ziziphunga
Ziziphunga ngamashob’ anenhlali
Mhlawumbe sengiyokhohlwa nje
Ukuthi wasithel’ emkhathini
Ukuthi waphum’ isinyelele
Wacosh’ amanikinik’ akho walandel’ izinkanyezi
Nazo zakugomoshela zikunik’ igceke kwelaphakade
Mhlawumbe nje naw’ uklab’ emkhathini njengonyezi
Nihlobis’ isibhakabhaka nikhininind’ ezanganeno
Sengiyokhohlwa ukuthi sewafa mtakamame!