Ke bolailwe
Ka bolawa boka motšwa Bokgalaka a sentše
Ke bolawa ke Mme motswadi
Ke bolawa ke letsopa leo le ntlhotšego
Ke sentše ge ke etla kae le go bolela ke sa bolele
Tšatši le ke hlolwa ke a gopola
O be o thabile, o sega ebile o ekwa bose go tee le tate
E kaba ke yena tlhodi ya gore o ntšeele bophelo
E kaba ke yena tlhodi ya gore o fetoge wa mosela ntšhatšhauma
E kaba ke yena tlhodi ya pelo boya yeo o e phathakgilego
Goba gona tša lena dithulano di a nkgama
Go ba gona nna ke tsena kae gona fao ke le madi a senang tshele
Ke be ke thabile le nna ke thabetše go hlolwa ke sa tsebe gore ke tšhitišo
Go le borutho, ke ikwa ke bolokegile ka gare ga lena mma
Mesong le mathapama ke opela dikošana tšeo re di rutwago ke mangeloi a legodimo
Ka dinako tšeo wena o myemyela gore ke a ragaraga
O ekwa thu! thu! thu! O re ke sebapadi sa kgwele ya dinao
Ke fela pelo ya go bona letšatši le sefahlego sa lena mma
Morena a nkabetše ya ka kabelo
Ke khuparetše tšohle tšeo ke tlogo di phetha lefaseng
Nko go se dupe
Motho go se tsebe tša masa gore le ka se ntikelele
Nnete boloi le pelompe ke tšhika di bapetše,
Ke go kwele ge o elwa le megopolo ka thoma sello sa mahlomola,
Ke thothomela ke goeletša efela ke tla kwa ke mang
O tletše pefelo kgopolo ya gago e nyauma bobe
Ye nngwe e re ga a bolawe ye nngwe e re mo tlogele
Wa kgetha go ntšeela bjaka ke sa hloga ditho
O sehlogo bjang ruri
Ke kwele fela ka monkgo o bodila ka tseba gore go befile
Ka kwa ke šetše ke betwa ke tebetebe ya dihlare
Ka thoma go opela leihlo la mo mpona bjale
Ka tseba gore go lokile go lokile

Gobaneng nka swanelwa ke sehlogo se se bjalo
Gobaneng ke se ka fiwa monyetla go swana le bangwe
Gobaneng ke bolawa ke sena molato
Seswana se re setla se bina ga se leletšwe moropa o ikaletše malao gomme kanama go ona
O rile o tsebanyane gomme nyarela ka bjona
O iphahlile ka lefego
O be o tseba gore polao ya lesea ke ntwa kgahlanong le madi a senago molato
O be o tseba gore sello sa ka e be e le go o bega legodimong
O be o tseba gore legodimong o emetšwe ke kahlolo
O be o tseba gore fao ke lego go na le khutšo, lerato le toka?

Tseba nna ga ke lwe nago ke a go rata le ge o ntatotše efela Mmopi wa ka yena o eme thojana gore o nyarele o tle o ipobole
O ka se hwetše khutšo moyeng gobane o lle tšeo e sego tša gago,
Ga se nna wa gago, ke tlile ka tsela ya gago
Ke nna wa Morena o lle tšeo e sego tša gago Mme motswadi