Ruri re kgamathetše meokgo re inamišitše difahlego
Ke kgale re homotše ereng re llele godimo re thušeng bagologolo
Ge e le se sello ga se sa sehlodimare, se tsošitše le badimo ba ithobaletše
Basadi re a tlaišwa re tlaišwa ke baratiwa ba rena
Re tlaišwa ka sehlogo ra ba ra bolawa re se na molato
Ke realo gobane ga go lebaka la go bolaya
Na ge le bolaya basadi, le re lefase le thušwe ke bomang
Go tla bjang gore o tlaiše mosadi yo o rego o a mo rata
Mahlo a basadi a hwibitši, mebele ke mabadibadi fela
E le ka lebaka la banna bao ba ba nyetšego ka lešira le letšoba
Emišang ka ditlaišo tša bana le basadi hle
Re kwele bohloko re le bomma ba setšhaba
Mosadi ke galase o a thubega
Se re tlaišeng hle!