Ngihamba hambile kulo mhlaba ngifunana nokukhanya,
ngifunana nokuthula kwaphakade,
umoya wobubi uheleza umhlaba wonke,
Isimaye maye sekwab’ iculo lemihla ngemihla,
izinyembezi zona sezaba umful’ ogeleza mihla namalanga.

Zingibuka bukile izivungu vungu ezihambisana nothuli lomhlaba,
ngiwa ngivuka nodondolo lwempilo uJehova ungumalusi wami,
ngadavuza nginethemba lokuthi umhlengi wam’ ukhona.

Zavuka izivungu vungu endleleni zangivukela ngamandla,
wangishaya umhlaba,
wangishaya ngaba mhlophe qwa!!!
nalolo dondolo lwami ebengithembele kulo lwaphuka ngasal’ ebumnyameni baphakade,
lakhal’ icilongo,
kwaculw’ amagugu ngempilo yami.

Ngibil’ imbali eqhakazayo emhlabathini ovundileyo,
ngazikhiqhiza nezithel’ ezinhl’ emhlabeni,
Sahlasel’ isomiso,
ngakusasa ngabe sengizibunele.

Umunt’ unjengodak’ olubhidlikayo,
umphefumulo wona ungumlondolozi kuloludaka,
ngilondoloze mphefumulo wami engabe uyophelelaphi beselikhal’ icilongo.