Phentshisi lentokazi, gugu lenhliziyo yami
Ntombi eyeba eyami inhliziyo
Okwami ukuphila kusentendeni yesandla sakho
Kowethu umhlaba uyiNdlovukazi ngiyiNkosi

Ukukubuka ezinhlamvini zamehlo kuletha intokozo kweyami inhliziyo
Ethi uma igubhazela ngamandla ngibambe esakho isandla ishayele phansi okomculo weJazz
Ukuqhela eduze kwakho kuyawukhahlameza owami umphefumulo
Nezingelozi emazulwini ziyazi ukuthi mina nawe sidalelwene.

Sela lenhliziyo yami,
Lona elayithatha layi ntshinga ngaphesheya kwezilwandle
Ukuze ingebiwa ngezidlula nomhlaba
Uthando olugubhazela kwezethu izinhliziyo alusoze lwaphela

Iningi liyothandana lihlukane
Olwethu uthando luyoqedwa isitha esingukufa
Uwena oyozala engiyodlulisela kuzo owami umkhonto
Mhlazane ngikhahlela ibhakede uwena oyowavala awami amehlo
Ngithanda wena wedwa