Ka gare ke pula ya dino fela,
Kua re ja bogobe bo fodile,
Ba ka nhlatsela bago tseba,
A re yeng re se tlatseng ka dinosi,
A re yeng re ba tshoseng ka lesata.

A ke le nyetleleng ma ‘Afrika,
Ba fihlile ba naga ya egepita,
E tlang ka motshitshi,
Re ba bontshe dipela dithutha,
Ke bao ba ntsha kaga tswene.

Bjalo le swelo le jewa ke makeke,
Go lwelwa mogopo wa lefase,
Nnete ba tlo thupa sebjana seo,
Le dinagana mabapi ba tseba,
Gobane a re bo mphenya tshilo.

Ya bona ntwa kea kgapha madi,
Kudu ge re ba phalaletsi,
A re apareng mebala ya rena,
Ba bone gore re bo mang,
Thekgo ya rena ya hlokagala.

Ba hloka motshitshi wa dinosi,
Re ba bobolele geba bontshaba,
E thomile go ikwela kgwele,
Yona nkgokolo ya badimo,
Di tlogile bjalo dihlopha.

Go nkgisana mahwafa bjalo,
Kgese le nwisitse lesogana,
La goba le sebotla a bona dino,
Lepatlelo le a gowa bjalo,
Ka nno yago kgamisa mari.

Mosegare e bile leswiswi,
Ra dino a ga kanega,
Le tseri sehlopha sa gabo,
A se tshedisa noka ya kanana,
Ka hlogo yago rutega.

Bafana bafana ke ketapele,
Ntlha ke ye tee go le fela,
Tsa galefa dinosi bohlabela,
Di bobolela ka gare ga sekotlelo,
Malokwane o letsa phala.

Sebaka ke sago ikhutsa,
Re tla kopana karolong e tlago,
Yo lokisang mabosaedi a lena,
Gobane gosa tlilo swa legong,
Go fihlela go sala molora.