Ka ntle le thalokisano
Wena wa omelela
O kgona go se sa phuphuma
Bjalo ka mehleng peleng

Ka ntle le hlomphano
Wena wa timelela
O kgona go arogantsha baratani
Bjalo ka dithabi tsa mohlare

Ka ntle le tshepano
Wena wa pona
O kgona go hwa
Bjalo ka kota ya kgale

Ka ntle le nnete
Wena wa gwahlafala
O kgona go fetoga bjalo ka leru
Bjalo wa sene wa na gosasa

Nakong ya mahloko
Bana ba thari ye ntsho ba lwa
Ba lwiswa ke megabaru ya gago
Gobane wa itaola ka bona

Le di mumu dika nhlatsela
Ka sehlogo seo sa gago
A o na lesoko ka nako tse dingwe
O hlakahlakanya maikutlo

A ke gona o re o nkgwete
A gona yo a kago thibelang
O mpherefere wena lerato
O sotla setjhaba sa modimo

Re lwa ntwa ya kgapa madi
Re gapeletswa ke wena
Re hloyana ka baka la gago
Pitsa a re sa ja ye tee

Le lehono o sa re holofetsi
O tsena o e tswa ge o rata
Re tlago kgona bjang
Gobane o molaodi lefaseng