Nkadimeng tsebe
Ekwang polelo ya ngwana wa moAfrika
Ke a lla ekwang sello saka
Ke gana go hwela tharing

Gothwe kgoši thipa e sega moloutši
Ka a mabedi ke eme ke emetše go segwa
Ka maikemišetšo ke reka ntwa ke lwela segagešo
Na ke tla kwa ke dife ditsebe?

Ereng ke fegolle se borala
Ke ntšhe bohloko pelong yaka
Ke gakaneile
Le tonki tše bjang tša go gapeletša go nwa meetse?

Ke gakantšhitšwe ke go bona segagešo se hwelela
Go renwa maleme a batšwantle
Maleme maphakga a buša borwa bja Afrika
Di nonne tša bona dipolelo di a tshotshoma

E gašitšwe kae peu ya borakgolokhukhu?
Go reng le phuhlamiša leleme la marena?
Polelo ya bagologolo, segagešo
Go reng le fepa bana ka thuto e mpe?

O diregile eng ka lentšu la kganetšo?
Go reng ka moka le ema ka la gore “Ke laka leo”?
Ka moka la dumela go boledišwa ka nko
La dumela mola le filwe maleme a lena?

Go reng le bolaya segagešo
Le tlogela bokamoso bja rena bo fefeula ke phefo
Bohwa bja borakgolokhukhu bo hwelela
Go reng le bolaya segagešo?

A ke latele melawana ya bathobašweu nna
Ke lwela boikgantšho bjaka, sona segagešo
Ke lwela go ngatafatša thuto ya bagolo
Na ke tla kwa ke mang nna?

Ke a lla ke re thušang
Ke a lla, ke lla ke le noši
Bohle ba ile le bathobašweu
Thušo e tšwile maeto
Se a hwa segagešo , se a bolawa seAfrika